Parcijalni segmentni oklop koji figure izlučuje poput larvi i koji se ukručuje/polimerizira na ultraljubičastom svijetlu kako bi zauzele javnu pozu minimaliziranih kretnji i ekonomično komunicirale status, kulturne kodove i preferencije nekoj evoluiranoj vrsti što se kreće virtualnim prostorima između pojave i njene simulacije ne reflektirajući/referirajući pritom na ikakvu realnost osim pojave same i njenog trajanja.

Ljudski rod se priprema za susret s drugim inteligentnim bićima – ovdje zastarijeva termin „rod” i ontološki se status svodi tek na „vrstu” i njenu varijabilnost . Termini poput multikulturalnosti, multietničkog/nacijonalnog svode se tek na pojam „drugog” koji se projicira u vanjski prostor ( extraterrestial), dok će zapravo napretkom komunikacijskih tehnologija doći do inverzije. Ta dugo oćekivana bića, već dugo žive s nama, naša je zajednička osnova biološka, i u vrijeme kada je ta osnova ugrožena kulturom, ove će se kategorije izmiješati. To se već događa u sferi digitalizirane informacije, genetske manipulacije itd… Kultura i tehnologija samo su djelomični aspekti autoplastičnog prilagođavanja ili pak općeg plana za preživljavanje, priroda i kultura samo su operativni termini.

Krešo Kovačićek

ENGLISH

Partial segmentary armor that figures excrete like larvas and which becomes solidified/polymerized in ultra-violet light to take a public pose of minimalized movements and economically communicate status, cultural codes and preferences to some evoluted species that moves through the virtual spaces between appearance and its simulation not refelecting/refering to any reality apart from the appearance itself and its persistance. Human kind is preparing to meet other intelligent beings – the term “kind” becomes out-of-date and the ontological status reduces to “species”…and its variability…terms like multiculturality, multiethnical/national reduce to the idea of “other”, which is projected into the outer, extraterrestrial space, while the development of communication technology brings about an inversion – the long expected beings, intelligent beings, have long lived with us…our mutual basis is biological…And in a time when the basis is endangered by culture, these categories will mix…It is already happening…in the sphere of digitalized information, genetic manipulation, etc…culture and technology are only partial aspects of autoplastic adaptation or general plan for survival…nature and culture are simply operative terms.

Krešo Kovačićek